Regulamin zakupu biletów i przewozu pasażerów katamaranami wycieczkowych firmy Biuro Turystyki i Wypoczynku „Fregata” .

obowiązuje od 01.05.2021 r.

§1.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy rejsów katamaranami „Wodniczka” , „Szuwarek” oraz Free Bird 39 organizowanymi przez Biuro Turystyki Skandynawskiej i określa zasady przewozu osób, zakupu i zwrotu biletów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

 1. Regulamin jest dostępny w biurach firmy na ul. Żeromskiego 1 i Uzdrowiskowej 20 w Świnoujściu, na jego 3 katamaranach oraz na stronie www.narozlewisku.pl

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2021 r. do odwołania.

 1. W niniejszym regulaminie użyto następujących definicji:

 • Biuro Turystyki skandynawskiej – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w Świnoujściu, NIP 8550002899.
 • katamaran – jednostka pływającą
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która:
  1. kupuje bilet lub rejs prywatny w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
  2. Jest zainteresowana zakupem biletu na rejs widokowy lub prywatny w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 • Pasażer – osoba, która korzysta z usług Armatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

SPRZEDAŻ BILETÓW NA REJS KATAMARANEM

 1. Informacja o aktualnych cenach biletów dostępna jest na Stronie www.narozlewisku.pl

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest przez system rezerwacji i sprzedaży na stronie www.narozlewisku.pl oraz przez personel w biurach stacjonarnych przy ul. Żermoskiego 1 i Uzdrowiskowej 20 w Świnoujściu. W przypadku wolnych miejsc bilet można nabyć na katamaranach przed rejsem.

 1. Klient kupując bilet w pierwszym kroku tworzy zamówienie/rezerwację w systemie poprzez:

 • wybranie daty i godziny rejsu
 • wybranie rodzaju i liczby biletów
 • podanie danych osobowych (imię, numer telefonu i adres e-mail) niezbędnych do realizacji zakupu biletów, zmiany terminów i ewentualnego zwrotu/reklamacji.
 • zaakceptowanie niniejszego regulaminu
 • wybór sposobu płatności

 1. Dane osobowe Klienta imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane będą przez Armatora (administrator) w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania Umowy, której będą Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • ustalenie oraz dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy. Podstawa prawna przetwarzania danych: uzasadniony interes Armatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Okres przechowywania danych osobowych Klienta jest jednakowy dla obu celów: czas obowiązywania Umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie przez Klienta danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie Umowy. Odbiorcami danych mogą być: osoby upoważnione przez organizatora do przetwarzania danych osobowych – pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby wykonywać swoje obowiązki , podmioty, którym organizator zleci wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych Klienta (podmioty przetwarzające): dostawcy usług IT, firmy księgowe, kancelarie prawne – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

 • Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem pod adresem: rezerwacje@fregata.pl

 1. Po potwierdzeniu zamówienia, system uruchamia internetowy proces płatności zgodnie z wyborem Nabywcy. Dokonanie płatności jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży biletu. Jeśli płatność nie będzie poprawnie zrealizowana w ciągu 15 minut potwierdzona zamówienie/rezerwacja zostanie anulowane.

 1. W miarę wolnych miejsc bilety mogą być sprzedawane bezpośrednio na statku, gdzie płatności są realizowane tylko gotówką i za dopłatą.

 1. Jakiekolwiek inne świadczenia oprócz uczestnictwa w rejsie oferowanym przez organizatora, będą świadczeniami odrębnymi.

 1. Na żądanie Nabywcy i zgłoszenie tego faktu w momencie zakupu, organizator wystawia fakturę VAT.

 1. W przypadku, gdy o czasie zaplanowanego rozpoczęcia rejsu widokowego, ilość osób na statku jest mniejsza niż 8 osób organizator rejsu może odwołać rejs.

 1. W przypadku, gdy o czasie zaplanowanego rozpoczęcia rejsu widokowego, ilość osób na statku jest mniejsza niż ilość sprzedanych biletów (np. z powodu nieobecności lub innych sytuacji), bilety osób, które nie stawiły się na katamaranie ulegają anulowaniu i organizator może zwolnione miejsca sprzedać osobom oczekującym na przystani.

§ 3

SPRZEDAŻ REJSÓW PRYWATNYCH

 1. Rejs prywatny dotyczy wynajmu katamaranu na wyłączność wraz z opcjonalnymi świadczeniami dodatkowymi. W okresie najmu tylko osoby wyznaczone przez Nabywcę mogą przebywać na pokładzie katamaranu jako Pasażerowie.

 1. Rezerwacja rejsów może być dokonana drogą telefoniczną pod numerem 605 393 777 / 601 403 006 lub mailową na adres rezerwacje@fregata.pl

 1. Potwierdzeniem i gwarancją rezerwacji rejsu prywatnego jest zapłata przez Nabywcę zadatku w wysokości co najmniej 30% całkowitej ceny rejsu. Klient uiszczając zapłatę potwierdza zawarcie umowy kupna-sprzedaży rejsu prywatnego.

 1. Gwarancją realizacji rejsu prywatnego jest zapłata pełnej kwoty podanej Nabywcy we wstępnej rezerwacji (p.3), co najmniej dzień przed rejsem. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym organizatora.

 1. Organizator przesyła następnie Nabywcy mailem potwierdzenie zaksięgowania pełnej wpłaty, o której mowa w punkcie powyżej. Potwierdzenie to jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy kupna – sprzedaży rejsu prywatnego.

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator na wniosek Nabywcy może wyrazić zgodę na odroczony termin płatności za rejs prywatny. Klient będzie zobowiązany do przesłania podpisanego przez osobę upoważnioną, uzgodnionego z organizatorem, dokumentu stanowiącego zamówienie i zobowiązanie do dokonania płatności.

 1. Organizator na podstawie informacji od Nabywcy wystawi odpowiedni dokument sprzedaży.

§ 4

ZWROTY I ZMIANY REZERWACJI BILETÓW

 1. Organizator jest zobowiązany zwrócić Nabywcy należność za niezrealizowaną część rejsu bez jakichkolwiek potrąceń w przypadkach losowych takich jak:
  1. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające rejs
  2. awaria katamaranu
  3. niska frekwencja ( minimum 8 uczestników rejsu )
  4. inne warunki losowe uniemożliwiające rejsy

 1. Podstawą do zwrotu jest przesłanie wniosku na adres e-mail rezerwacje@fregata.pl

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem ale nie później jak 24h przed planowanym rejsem.
 2. Nie stawienie się na rejs o wyznaczonej godzinie jest równoznaczne z rezygnacją z rejsu i braku zwrotu opłaty za rejs.
 3. Nabywcy biletu na rejs przysługuje możliwość zwrotu 100% jego wartości 48h przed planowanym rejsem.

§ 5

ZASADY ZACHOWANIA NA STATKU

 1. Obsługa Statku, podczas wejścia Pasażerów na pokład przeprowadza kontrolę biletów uprawniających do skorzystania z rejsu. W przypadku biletów zakupionych ze zniżką dla dzieci, obsługa może sprawdzić ważny dokument uprawniający do skorzystania ze zniżek.

 1. Każdy Pasażer, po wejściu na pokład katamaranu, decydując się na odbycie rejsu, zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu i poleceń wydawanych przez Kapitana.

 1. Pierwszeństwo uczestnictwa w rejsach katamaranami mają Pasażerowie posiadający zakupione bilety. Jeśli na dany rejs pozostały wolne miejsca, Pasażerowie mogą kupić bilet przed rejsem, na pokładzie Katamaranu.

 1. Kapitan katamaranu ma prawo odmówić udziału w rejsie lub usunąć ze Statku Pasażerów, którzy:

 • naruszają porządek publiczny
 • nie przestrzegają niniejszego regulaminu
 • wykazują oznaki wskazujące na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
 • w jakikolwiek inny sposób są uciążliwi lub stanowią zagrożenie dla pozostałych uczestników rejsu

 1. Każdy pełnoletni Pasażer lub opiekun prawny Pasażera małoletniego odpowiada materialnie przed organizatorem za wyrządzone na katamaranie.

 1. Za przedmioty należące do Pasażera, wniesione na katamaran, które ulegną zniszczeniu lub zaginięciu (np. wpadną do wody) organizator rejsu nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Na katamaranie obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku rejsów prywatnych Kapitan może ten zakaz czasowo uchylić.

 1. Na katamaranie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku rejsów prywatnych Kapitan może ten zakaz czasowo uchylić.

 1. Na pokładzie katamaranu mogą być wprowadzane zwierzęta jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem .

 1. Zabrania się pod karą grzywny wrzucania do wody śmieci oraz innych przedmiotów.

 1. Po zakończeniu rejsu i dopłynięciu do przystanku końcowego, Pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład katamaranu.

 1. Toaleta dostępna na katamaranie jest przystosowana do wrzucania tylko małej ilości papieru toaletowego. Wrzucanie jakichkolwiek innych przedmiotów lub dużej ilości papieru lub ręczników papierowych grozi zatkaniem lub uszkodzeniem toalety i może być podstawą do obciążenia Pasażera kosztami naprawy.

 1. Zabronione jest przewożenie katamaranem :

 • materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących
 • przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie katamaranu
 • bagażu innego niż typowy bagaż podręczny
 • broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną zobowiązane są mieć przy sobie broń odpowiednio zabezpieczoną

Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa powyżej.

§ 6

REKLAMACJE, SKARGI I WNIOSKI

 1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez organizatora.

 1. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od wykonania usługi.

 1. Reklamacje należy składać w formie mailowej na adres: rezerwacje@fregata.pl

 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia organizatorowi

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Nabywcy tj. imię i nazwisko/nazwa instytucji, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rezerwacji w przypadku rejsu widokowego, datę i godzinę rejsu oraz dokładny opis reklamacji.

 1. Skargi odnośnie przebiegu rejsu można zgłaszać u Kapitana na katamaranie.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie na przewozu Pasażera katamaranem.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce na lądzie przed wejściem oraz zejściu Pasażera z katamaranu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku opóźnień w rejsach spowodowanymi warunkami hydrologicznymi , atmosferycznymi, awarii silnika lub urządzeń katamaranu.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania i wstrzymania rejsu z powodu braku wystarczającej ilości uczestników, to jest poniżej 8 osób dla rejsów widokowych.

 1. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa Pasażerów lub załogi , Kapitan ma obowiązek natychmiastowego przerwania rejsu i dopłynięcia do przystani lub brzegu.

§ 8

INNE

 1. Organizator przechowuje przedmioty pozostawione przez Pasażera na Statku przez okres jednego miesiąca .

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian rozkładu rejsów danych zawartych w ofercie i cennika.

 1. Publikowane ceny usług świadczonych przez Organizatora zawierają podatek VAT

 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy:

 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze (Dz. U.z 2006 r.Nr 123, poz. 857 z poz. zm)

Organizator :
Biuro Turystyki i Wypoczynku „FREGATA” ul. Żeromskiego 1 72-600 Świnoujście
tel. 91 32 24 777,
kom. 601 403 006, 605 393 777

www.narozlewisku.pl

Scroll to Top